160816_Vidak_YouthBB.jpg

Fresno Friday Night's 3-on-3 Basketball Tournament