160816_Vidak_Hanford.jpg

Hanford’s 125th Birthday Bash